post production — Ulitka

VFX Producers:
Angela Petrosyan
Garry Simonyan
VFX Supervisor:
Eugene Gittsigrat
3D artists:
Alexander Sknarin
Andrei Bogomolov
Max Gureev
Ilya Vostrov
Stanislav Khodjaev
Digital compositors:
Ilya Shutov
Vitaliy Treboganov
Ruslan Umagulov
Alexandra Frolova